Makaleler

işyeri sorunları

İŞYERİ SORUNLARI

Yeni Asır Gazetesi – Uzman Psikolog Hatice TOPÇU ERSOY ile Röportaj
İşyerlerinde sıkça rastlanan çalışanlar arasındaki gerginliği önlemek, sağlıklı iletişim, barış ve huzuru sağlamak için neler yapılmalı?

Öncelikle tüm çalışanların görev tanımlarının ve çalışmaları ile ilgili hedeflerin net olarak belirlenmiş olması gerekir. Birçok kurumda çalışanlardan beklenenler, hiyerarşik yapılanma, kurum içi iletişim, çalışanların birbirlerine ve yönetime karşı sorumlulukları iyi tanımlanmamış olduğu için yaşanan belirsizlikler, yanlış anlaşılmalar işyerinde gerilime, huzursuzluğa yol açmaktadır. Kurum içi iletişim kanalları geliştirilmeli, etkili ve yapıcı bir iletişim kurulabilmesine olanak sağlanmalı, çalışanların istek ve düşüncelerini paylaşabilmelerinin önü açılmalıdır. Bunlarla birlikte çalışanların başarıları takdir edilerek motive edilmeleri de huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Çalışanların değişime olan dirençlerini ortadan kaldırmak için neler yapılmalı?

Değişim fikri her zaman korkutucu olmuştur ancak günümüz rekabet ortamında kurumların gelişmeleri yakından izlemeleri ve kendilerini bu yönde değiştirmeleri zorunluluk haline gelmiştir. İşletmelerin yenilenmesinin önemli bir bölümü de çalışanların değişime katılmaları ile mümkündür. Ancak birçok kurumda çalışanlar yeni sistemlere ya da politikalara ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bunun temelindeki sebep değişime karşı dirençtir. Bu direncin kırılabilmesi için öncelikle çalışanların bu konudaki kaygılarını ifade etmelerine imkan tanınmalı, hangi alanda değişimi güç buldukları öğrenilmeli, değişimin neden gerekli olduğu konusunda ikna olmaları için süre tanınmalı ve elbette ki başarılı bir eğitim sürecinin planlanması sağlanmalıdır.

İşyerlerinde yöneticilere düşen görevler neler? Çatışma durumlarında neler yapmalılar? İdeal yöneticilik nasıl olmalı sizce?

Yönetici kurumun hedefleri ve politikaları konusunda bilgili olmalı, çalışanların geribildirimlerine önem vermeli ve bu geribildirimleri etkin bir biçimde kullanabilme becerisine sahip olmalıdır. Ülkemizde de, dünyada da otoriter yönetim anlayışından giderek uzaklaşılıyor. Çalışanların memnuniyet düzeyi önem kazanıyor. Başarılı bir yönetici çalışanların tatmin düzeyinin yükselmesini sağlayacak düzenlemeleri yapabilmelidir. Çatışma söz konusu olduğunda durumun iyi analiz edilmesi, çatışmayı hazırlayan faktörlerin tespit edilmesi, var olan koşulların kurumun yararına olacak şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

İnsan kaynakları yönetimi eğitimlerinizde değindiğiniz konulardan kısaca bahseder misiniz?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimlerinde;

Ahlaki ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-işyerine-organizasyona olan etkili katkılarını artırmak,

Emek verimliliğini (insan kaynağının verimli kullanımını) ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sayesinde artırmak,

Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışmayı, cazip hale getirmek (işgören tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek),
Örgüt verimliliğini, örgüt ve personel bütünleştirme gayretlerinin yanında personel-örgüt ve endüstri psikolojisi yöntemleriyle arttırmak,

Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak,

Uygun örgüt kültürünün temellerini atmak vb. konulara deyinilmektedir.

Kurum içinde etkin iletişim ve ekip çalışmasından bahseder misiniz?

Toplam kalite yönetiminde önemli kavramlardan birisi ekip çalışmasıdır. Kurumun kalite felsefesini benimsemesi için eğitim faaliyetleri oldukça önemli yer tutmaktadır. Toplam kalite anlayışının yerleştirilebilmesi için iç denetim de bir zorunluluktur. İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. Bu faaliyet kurumun kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla yardımcı olma faaliyetidir. Günümüzde iç denetim anlayışı değişmiştir. Geçmişteki işlem odaklı, hata odaklı iç denetim yaklaşımı, bugün süreç odaklı, işin etkinliğinin artırılmasına yönelik bir stratejik akıl ortaklığına doğru değişim ve gelişim göstermiştir.

Takım çalışmasına yatkınlığı ölçen’ testler kullanıyor musunuz?

Evet, tabi ki bu konuda kullandığımız testler var. Bu testlerden birisine yer verebiliriz:

Takım Çalışmasına Yatkınlık Ölçeği Her zaman (3) Bazen (2)

 

Nadiren (1) Hiçbir zaman (0)
Bir takımla çalışırken fikirlerimi korkmadan serbestçe söyleyebilirim.
Takımdaki herkes ile karşılıklı olarak haberleşebilirim ve duygularımı açıklayabilirim.
Takım hedeflerini net olarak anlamaya özen gösteririm. Yeterince net olmayan hedeflere açıklık getirilmesine yardımcı olurum.
Takımdaki üyeler ile belirli bir hedef için işbirliği içinde çalışabilirim.
Takım ile birlikte çalışırken güven ve saygı ilkelerine önem veririm.
Takımdaki üyelere destek olurum ve üyelerden yardım isteyebilirim.
Takımdaki çalışanlardan farklı görüşlerimi açıkça belirtebilirim ve farklı görüşlerimi takımın hedefleri doğrultusunda değiştirebilirim.
Çatışmaları açıkça tartışarak çatışma yaşanan konulara çözüm getirebilirim.
Takımdaki üyelerin bireysel yeteneklerinden, bilgi ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanabilirim.
Kendi bilgi ve yeteneklerimi takımla paylaşabilirim.
Birlikte çalıştığım takımdaki herkes ile etkili biçimde iletişim kurabilirim.
Takımla çalışırken bağlılık ve sadakat konularına önem veririm.
Verimli bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlayabilirim.
Takımdaki üyelerin başarılarını takımın ortak başarısı olarak görürüm.

 

35 puan ve üzeri: Bireyin takım çalışması için gereken özelliklere oldukça yüksek düzeyde sahip olduğu anlamına gelmektedir.

20-34 puan: Bireyin takım çalışması için gereken nitelikler konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğine işaret etmektedir.

19 puan ve altı: Takım çalışması için bireyin sahip olması gereken özelliklere sahip olmadığını düşündürmektedir.

Özet olarak söylemek gerekirse, günümüzde kurumların başarısı çok büyük ölçüde çalışanlara bağlıdır. Bu nedenle çalışanların kurum hedeflerini benimsemelerine, kurum kültürünü kazanmalarına ve etkili iletişim becerilerine sahip olabilmelerine katkı sağlamak üzere eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte günümüz insanlarının yaşamlarında iş yeri , iş ilişkileri, iş yerinde başarı çok önemli bir yere sahip olduğundan bireylerin çalışma ortamında doyum alabilmeleri giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle birçok kurumda çalışanların memnuniyetini yükseltmeye yönelik çok ciddi çabalar gösterilmektedir.

 

Aşağıdaki linkten de ilgili makaleye ulaşılabilir:

http://www.yeniasir.com.tr/

Bu yazı yorumlara kapanmıştır.